Browse Items (1225 total)

2. AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา แนวปฏิบัติ.pdf
คู่มือนี้แนะนำวิธีการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Identification Test
หรือAUDIT)โดยกล่าวถึงวิธีการคัดกรองผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง(hazardous use) หรือดื่มแบบอันตราย (harmful use) แบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (World…

6. Brief Intervention  การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำ.pdf
คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ “แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้
สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1 ทดลองใช้2วัตถุประสงคข์ องคูมื่อเลม่…

Bullying-การกลั่นแกล้งรังแก-scaled.pdf
infographic Bullying การกลั่นแกล้งรังแก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4…

Capture (1).pdf
stop watching, start listening เพราะการรับฟัง เป็นสิ่งที่ดีทีสุด

1. มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด.pdf
แต่เดิมกิจกรรมการป้องกันสารเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพื่อเตือนเยาวชนให้รับรู้ถึงอันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม…

92201494_1228558797314334_1240486915585605632_n (1).pdf
หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
.
.
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างอยู่บ้าน 14 วันเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกจิตพื้นฐานจะอยู่ในกิจกรรมประจำวันในระยะเวลา 20-30 นาทีต่อวัน ทั้งหมด 8 วัน

แผนการรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตครอบครัว.pdf
สุขภาพจิตครอบครัว การรณรงค์ วันเด็ก วัคซีนใจ ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กไทยยุคสหัสวรรษ วิธีเข้าให้ถึงโลกวัยรุ่น ถึงคราวต้องใช้ไม้แข็ง กลเม็ดเผด็จศึกยาบ้า เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ วันแห่งความรัก มิตรภาพและความรัก วัยรุ่นยุคนี้ สนใจเรื่องอะไรกัน จิตวิทยาความรัก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2