Browse Items (24 total)

  • Rights Holder is exactly "กรมสุขภาพจิต"

manul-Telepsychiatry 1.pdf
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้จัดทำ คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ขึ้น โดยรายละเอียด ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatry…

นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัน COVID-19.pdf
ผลจากการถอดบทเรียนสำคัญและคุณค่าที่เกิดขึ้นในชุมชนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า 24 ต้นแบบของชุมชนและองค์กรที่ถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้ มีความโดดเด่น ทั้งกระบวนการทำงาน การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรในชุมชน การสร้างสรรค์มาตรการการเสริมสร้างวัคซีนใจ…

แผ่นพับ แนวทางการสร้างวัคซีนใจ.pdf
วัคซีนใจในชุมชุน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้ อีกทั้งยังสามารถทำให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว…

คู่มือผู้นำชุมชนและอสม.pdf
คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชนเบื้องต้น ตามหลัก 3 ส การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การแนะนำแหล่งช่วยเหลือ และการส่งต่อ…

TP คู่มือแผนC4 (ฉบับปรับปรุง ธค.63) -ล่าสุด.pdf
กระบวนการที่สำคัญ คือ การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตให้การดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปี 2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)…

คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(pdf).pdf
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้ได้รับการเยียวยาจิตใจ กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมือง กลุ่มผู้ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน และกลุ่มประชาชน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2