Browse Items (3 total)

  • Tags: นวัตกรรม

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน2562(Total).pdf
กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำ เภอมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ให้สามารถบูรณาการการดูแลสุขภาพจิต ทั้ง 5 กลุ่มวัย…

นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัน COVID-19.pdf
ผลจากการถอดบทเรียนสำคัญและคุณค่าที่เกิดขึ้นในชุมชนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า 24 ต้นแบบของชุมชนและองค์กรที่ถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้ มีความโดดเด่น ทั้งกระบวนการทำงาน การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรในชุมชน การสร้างสรรค์มาตรการการเสริมสร้างวัคซีนใจ…

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2