คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Type is exactly "รายงานวิจัย"

3-3. full paper_ICD worawan chutha_2566.pdf
การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 จากชุด intermittent explosive disorder (IED)…

Position: 1360 (81 views)

2-3. full paper_Burn out+CV_worawwan chutha_2565.pdf
การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยดําเนินการสํารวจต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2563 …

Position: 1366 (80 views)

1-3 full paper_str+CV_worawan chutha_2565 (1).pdf
การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า ความชุกความเครียดของประชาชนไทยมีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ…

Position: 1400 (72 views)

ศศิรส  ชอบดี.pdf
การศึกษาเฉพาะกรณี เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพเพื่อที่จะเข้าใจผู้ป่วย สามารถให้การพยาบาลได้ตรงตามปัญหา ในผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะหวาดระแวงและมีพฤติกรรมรุนแรงเป็นผู้อยู่ในภาวะวิกฤต…

Position: 1293 (114 views)

F12-2565 report_HDC_280423.pdf
รายงานเรื่อง “ลักษณะการใช้บริการของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา (F12.xx) ปี พ.ศ.2565” การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC)
วัตถุประสงค์…

Position: 1224 (259 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2