Browse Items (5 total)

  • Tags: รายงานวิจัย

33779_1491330.pdf
การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2