คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Subject is exactly "ความฉลาดทางอารมณ์"

Pdf_Reprint1_หนังสือ อสม-1 (1).pdf
ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเพราะเด็กที่มีอีคิวดีจะสามารถรู้จักเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้…

Position: 1243 (351 views)

1เทคโนโลยีการเสริมสร้างEQtotal.pdf
เทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุง) นี้
จะช่วยให้ปู่ย่าตายายสามารถมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางเสริมสร้างอีคิวให้กับหลานปฐมวัย เพื่อให้หลานมี
คุณลักษณะทางอารมณ์ ปรับตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข…

Position: 1330 (195 views)

คู่มือEQ-12-16ปี.pdf
ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น การตัดสินใจแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้มีสติ คิดถึงผลที่จะตามมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์…

Position: 103 (2161 views)

รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี (ฉบับย่อ).pdf
รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)

Position: 118 (1922 views)

อีคิวคืออะไร.pdf
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือ การรู้จัก เข้าใจ และควบคุมทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

Position: 281 (1105 views)

คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน.pdf
การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ด้านแนวคิดพื้นฐานเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ พร้อมด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน…

Position: 136 (1762 views)

2.คู่มือเสริมสร้างไอคิว อีคิวเด็ก สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี.pdf
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ใช้หัวใจ เวลา และปัญญาได้อย่างเหมาะสมและถูกทางมากขึ้น แม้จะมิใช่สิ่งทั้งหมดที่พ่อแม่ควรรู้ แต่จะเป็นส่วนสำคัญ มีคุณค่าแก่การเรียนรู้และเลือกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Position: 191 (1480 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2