คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Tags: พัฒนาการเด็ก

32-0-1610428869.pdf
ผลของโปรแกรมช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอด ศึกษาในหญิงหลังคลอด 4 สัปดาห์ที่คัดกรองพบความเสี่ยงซึมเศร้า แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุม กลุ่มทดลองจะได้รับการช่วยเหลือตามโปรแกรมเป็นเวลา 6 เดือน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการช่วยเหลือตามระบบในปัจจุบัน…

Position: 1265 (304 views)

จิตที่ 8.pdf
VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

Position: 651 (543 views)

จิตที่ 8.pdf
VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

Position: 525 (667 views)

DAIM 2563.pdf
คู่มือนี้ถูกผลิตขึ้นมาใช้สำหรับเด็กที่คลอดด้วยน้ำหนักน้อย เมื่อแรกคลอด (Low Birth Weight) ทั้งจากการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Birth) และภาวะโภชนาการที่ไม่ดีในขณะตั้งครรภ์หรือจากการขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia)…

Position: 28 (5288 views)

Book_ผลกระทบของสารเคมี+QR.pdf
การทบทวนองค์ความรู้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านระบบประสาทในเด็ก และผลกระทบต่อสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเวชได้

Position: 160 (1611 views)

2.คู่มือเสริมสร้างไอคิว อีคิวเด็ก สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี.pdf
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ใช้หัวใจ เวลา และปัญญาได้อย่างเหมาะสมและถูกทางมากขึ้น แม้จะมิใช่สิ่งทั้งหมดที่พ่อแม่ควรรู้ แต่จะเป็นส่วนสำคัญ มีคุณค่าแก่การเรียนรู้และเลือกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Position: 191 (1469 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2