คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (23 total)

  • Creator is exactly "กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต "

แผนเผชิญเหตุTotal (1).pdf
การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
โรงพยาบาลคู่เครือข่าย…

Position: 1268 (298 views)

Pdf_Reprint1_หนังสือ อสม-1 (1).pdf
ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเพราะเด็กที่มีอีคิวดีจะสามารถรู้จักเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้…

Position: 1243 (349 views)

แนวทางความรอบรู้  เค.pdf
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งจํา เป็นต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ของประชาชน…

Position: 816 (486 views)

แนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือฯ.pdf
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต…

Position: 1321 (200 views)

1เทคโนโลยีการเสริมสร้างEQtotal.pdf
เทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุง) นี้
จะช่วยให้ปู่ย่าตายายสามารถมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางเสริมสร้างอีคิวให้กับหลานปฐมวัย เพื่อให้หลานมี
คุณลักษณะทางอารมณ์ ปรับตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข…

Position: 1329 (194 views)

บอร์ดนิทรรศการ2(ป้องกันการฆ่าตัวตาย) (4).pdf
ปัญหาการฆ่าตัวตาย ป้องกันได้ see you tommorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้
10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย ดังนี้ ประสบปัญหาชีวิต ใช้สุรา ยาเสพติด นอนไม่หลับ วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน มีประวัติคนในครอบครัวเคย/พยายาม ไม่พูดกับใครหรือพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่…

Position: 1351 (171 views)

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองฯ.pdf
จากข้อมูลปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ที่สำคัญในเด็กวัยเรียนพบว่า พฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในประเทศไทยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการรังแกกัน (bullying) ส่งผลมากมายต่อร่างกาย…

Position: 599 (589 views)

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน2562(Total).pdf
กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำ เภอมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ให้สามารถบูรณาการการดูแลสุขภาพจิต ทั้ง 5 กลุ่มวัย…

Position: 89 (2414 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2