คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน บทเรียนการดำเนินการภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำ เภอมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ให้สามารถบูรณาการการดูแลสุขภาพจิต ทั้ง 5 กลุ่มวัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ เนินงานสุขภาพจิตให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำ คัญของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต

ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน กรมสุขภาพจิตได้ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ เภอ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง ดูแลช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งใครไว้ด้านหลัง นำไปสู่การบูรณาการการดูแลจิตใจประชาชนร่วมกับ พชอ.ที่หลากหลาย และโดดเด่น สามารถเป็นต้นแบบให้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ สามารถนำ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ต่อไป

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2019-07

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 88 (1997 views)