คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย

Dublin Core

Description

การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ครอบคลุม
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาล คู่เครือข่ายหรือหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตให้กับ
มหาวิทยาลัย เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต และการดูแล
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง

Source

https://moph.cc/TsrB4pype

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต ; 2566

Date Available

06032024

Extent

66 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1468 (47 views)