คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: มหาวิทยาลัย

แผนเผชิญเหตุTotal (1).pdf
การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ครอบคลุม
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาล…

Position: 1468 (47 views)

2_E-book University of Happy Life คู่มือสุขภาพจิต ฉบับมหาวิทยาลัย โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (1).pdf
แบบประเมินสุขภาพจิต ช่องทางติดต่อด้านสุขภาพจิตในเขตกรุงเทพมหานคร RQ ช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้อย่างแข็งแกร่ง หลักคิดในการพัฒนาตนเองให้มีอาร์คิว (RQ) ที่ดีมีเทคนิคสำคัญ คือ 4 ปรับ 3 เติม เว๊บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า…

Position: 1311 (96 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2