คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Dublin Core

Description

การเรียนรู้หลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ ประกอบไปด้วยบทเรียนต่างๆ 6 บทเรียน เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสงบในจิตใจ อดทนต่อความยากลำบาก สามารถสร้างกำลังใจจากสัมพันธภาพกับคนสำคัญในชีวิต มีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมกับตนเอง เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจ เปิดใจที่จะเรียนรู้ก็จะพบว่าชีวิตยังมีทางเลือกและทางออกอีกมากมาย

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวความคิด กิจกรรม สื่อการเรียนรู้และเอกสาร ความรู้ สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานในการฟื้นฟูพลังใจก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม โดยสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละบริบท

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 140 (1343 views)