คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 5)

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1: ลักษณะของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ ส่วนที่ 2: ขั้นตอนการดำเนินการตามโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ และส่วนที่ 3: สาระการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ

ทั้งนี้บุคลากรสุขภาพสามารถศึกษาทำความเข้าใจสาระทั้ง 3 ส่วนนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการลงพื้นที่บำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน และเพิ่มพูนความรู้ในสาระการดูแลผู้ติดสุราซึ่งเป็นสาระสำคัญที่จะใช้ในการประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึกในแบบบันทึก ร่วมกับการให้ความรู้ คำแนะนำ หรือการฝึกทักษะตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ เป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้สามารถปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการช่วยให้ผู้ติดสุราลด ละ เลิกการดื่มสุรา และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคมต่อไป

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 361 (623 views)