วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

Files

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

E-ISSN 2697-567X

Table Of Contents

1. ผลของโปรแกรมสนับสนุนศักยภาพครอบครัวต่อความสามารถทางการเรียนรู้ในเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย มลฑิรา โพธิสุวรรณ, พย.บ., เกียรติกำจร กุศล, ค.ด., ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, ปร.ด. หน้า 187-198

2. การศึกษาคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือ 14 ข้อคำถามในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดย ฤทัยรัตน์ แสงนา, พ.บ., กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, พ.บ., วิชุดา จิรพรเจริญ, พ.บ., ชัยสิริ อังกุระวรานนท์, พ.บ. หน้า 199-210

3. ผลของการฝึกทักษะด้านสังคมและการสื่อสารร่วมกับการใช้เบี้ยอรรถกรของผู้ป่วยจิตเภท โดย จิดารัตน์ พิมพ์ดีด, พย.ม., ณัฏฐาภรณ์ เบ้าเรือง, พย.ม., สุนละมัย ทาคำใจ, พย.บ. หน้า 211-220

4. พลวัตความผูกพันทางอารมณ์กับคู่รักของบุคคลที่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก โดย กัมพล ใหม่จันทร์ดี, วท.ม., อารยา ผลธัญญา, ศศ.ด. หน้า 221-230

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดย ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์, พ.บ., วท.ม. หน้า 231-239

6. ผลของกลุ่มบำบัดที่ใช้สติเป็นพื้นฐานต่อระดับความรุนแรงของการฆ่าตัวตายในผู้ต้องขัง โดย อัจฉรา มุ่งพานิช, วท.ม., กิติยา กุดกุง, ศศ.ม. หน้า 240-251

7. เครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุชาวไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ณัฐินี ณ เชียงใหม่, M.Sc., พีร วงศ์อุปราช, Ph.D. หน้า 252-265

8. แนวปฏิบัติ 2.0: การพัฒนาอย่างเป็นระบบของรายการตรวจสอบเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมและประสบความสำเร็จ โดย ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ปร.ด, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ปร.ด., นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ปร.ด., ปิยะนุช ชูโต, ปร.ด., จุฑามาศ โชติบาง, ปร.ด., วณิชา พึ่งชมภู, พย.ด. หน้า 266-279

Date Copyrighted

License


Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ and บรรณาธิการ, “วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed June 20, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/256.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 221 (165 views)

X