คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับแพทย์

Dublin Core

Description

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสําหรับแพทย์ผู้ให้บริการบนพื้นฐานความศรัทธา โดยคาดหวังว่าแพทย์เป็นผู้ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการบําาบัดรักษา การสื่อสารให้คลายจากความทุกข์ ความเจ็บป่วย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19) การเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การดูแลทางสังคมจิตใจ จะช่วยเสริมให้แพทย์มีแนวทางที่จะบูรณาการการสื่อสารไปกับการบําบัดรักษาทั้งการเจ็บป่วยทางกายและบําาบัด ป้องกัน ปัญหาทางจิต ในการบริการแบบองค์รวม

Publisher

กรมสุขภาพจิต,สำนักวิชาการสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Relation

ISBN 974-778-899-3

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 74 (843 views)