คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ดูแลทางสังคมจิตใจ

คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับแพทย์  (final BY).pdf
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสําหรับแพทย์ผู้ให้บริการบนพื้นฐานความศรัทธา โดยคาดหวังว่าแพทย์เป็นผู้ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการบําาบัดรักษา การสื่อสารให้คลายจากความทุกข์ ความเจ็บป่วย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19)…

Position: 174 (1206 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2