คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับพยาบาล

Dublin Core

Description

การดูแลรักษาจะต้องดูแลทั้งด้านร่างกาย และทางด้านสังคมจิตใจควบคู่กันไป พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําาคัญในการที่จะต้องดูแลผู้เจ็บป่วยทางกายที่มาขอรับการรักษา ขณะเดียวกันและจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นเพื่อให้พยาบาลเหล่านี้ได้มีแนวทางในการดูแลทางสังคมจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทําาคู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสาร และทักษะที่ใช้ในการดูแลทางสังคมจิตใจ

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 974-291-000-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 87 (959 views)