คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Subject is exactly "วัยรุ่น"

84.2566วัยรุ่นเอยมีอะไรจะบอก.pdf
“วัยรุ่น วัยของการค้นหาและเข้าใจตนเอง” เล่มนี้ขึ้
นเพือเผยแพร่ ให้แกนนําและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการค้นหาและเข้าใจตนเอง ตลอดจน
พัฒนาตนเองสําหรับการเตรียมตัวเป็ นผู้ ใหญ่ที่สามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Position: 711 (459 views)

83.2566วัยรุ่นวัยของการค้นหา.pdf
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญทีต้องเตรียมความพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยทีมีการเปลี่ยนแปลงทังร่างกายและจิตใจ ดังนั้นวัยรุ่นต้องเรียนรู้และเข้าใจเพือการปรับตัวที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านีมักส่งผลต่อการเรียนรู้ของวัยรุ่น หนังสือ “วัยรุ่นเอย มีอะไรจะบอก…

Position: 1296 (155 views)

69.2564สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด.pdf
“สอนวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด”เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาอ่านง่ายให้ข้อคิด
และแนวทางที่สำคัญเพื่อเข้าถึงใจวัยรุ่น…

Position: 1364 (104 views)

65.2565ดีต่อใจ (1).pdf
การเสริมสร้างพลังใจเป็นการปูพื้นฐานสุขภาพใจ ให้กับวัยรุ่น พลังใจเป็นเหมือนเข็มทิศควบคุมความคิด การกระทำ คนที่มีพลังใจมาก จะเป็นคนที่มีแรงจูงใจดี มีวินัย และชอบมองโลกในแง่ดี เมื่อมีอุปนิสัยเหล่านี้แล้ว ชีวิตทั้งส่วนตัวและการเรียนก็จะมีแต่ความสำเร็จ…

Position: 1345 (112 views)

แผ่นพับ วัยว้าวุ่น-02.pdf
แผ่นพับเข้าใจ วันว้าวุ่น เป็นแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น ที่ผู้ใหญ่ต้องปรับ และทำความเข้าใจ

Position: 1375 (100 views)

คู่มือEQ-12-16ปี.pdf
ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น การตัดสินใจแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้มีสติ คิดถึงผลที่จะตามมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์…

Position: 107 (1788 views)

1.คู่มือวัยรุ่นเส้นทางรอด...ปลอดยาบ้า.pdf
ช่วงวัยรุ่น ความเยาว์วัยของชีวิตที่ผ่านโลกมาไม่ถึงครึ่งทาง ยังอ่อนเดียงสาต่อโลกจึงง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือน ในขณะที่สังคมทุกวันนี้ก็ซับซ้อนขึ้น มีปัจจัยมากมายที่จะทำให้วัยรุ่นเดินสู่เส้นทางที่มืดมิดมีสถิติวัยรุ่นเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น ติดบ่วงภัยทางเพศ…

Position: 157 (1450 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2