คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Creator is exactly "โครงการ TO BE NUMBER ONE"

2565 ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา).pdf
ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา) เล่มนี้ จัดทําขึ้นสําหรับแกนนํา และสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับข้อคิดที่จะไม่ใช้ Hate Speech ทําร้ายผู้อื่น รวมทั้งสามารถจัดการดูแลตนเองจากการได้รับ Hate Speech ได้

Position: 1196 (264 views)

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดําเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และแม้โครงการจะมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์มาโดยลําดับ…

Position: 1289 (74 views)

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้…

Position: 73 (2038 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2