คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Creator is exactly "โครงการ TO BE NUMBER ONE"

84.2566วัยรุ่นเอยมีอะไรจะบอก.pdf
“วัยรุ่น วัยของการค้นหาและเข้าใจตนเอง” เล่มนี้ขึ้
นเพือเผยแพร่ ให้แกนนําและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการค้นหาและเข้าใจตนเอง ตลอดจน
พัฒนาตนเองสําหรับการเตรียมตัวเป็ นผู้ ใหญ่ที่สามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Position: 427 (807 views)

2565 ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา).pdf
ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา) เล่มนี้ จัดทําขึ้นสําหรับแกนนํา และสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับข้อคิดที่จะไม่ใช้ Hate Speech ทําร้ายผู้อื่น รวมทั้งสามารถจัดการดูแลตนเองจากการได้รับ Hate Speech ได้

Position: 1202 (382 views)

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดําเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และแม้โครงการจะมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์มาโดยลําดับ…

Position: 1277 (273 views)

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้…

Position: 53 (3218 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2