คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2023-09"

84.2566วัยรุ่นเอยมีอะไรจะบอก.pdf
“วัยรุ่น วัยของการค้นหาและเข้าใจตนเอง” เล่มนี้ขึ้
นเพือเผยแพร่ ให้แกนนําและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการค้นหาและเข้าใจตนเอง ตลอดจน
พัฒนาตนเองสําหรับการเตรียมตัวเป็ นผู้ ใหญ่ที่สามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Position: 711 (459 views)

Proceedings 2566-Total.pdf
กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง” (Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ…

Position: 294 (964 views)

83.2566วัยรุ่นวัยของการค้นหา.pdf
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญทีต้องเตรียมความพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยทีมีการเปลี่ยนแปลงทังร่างกายและจิตใจ ดังนั้นวัยรุ่นต้องเรียนรู้และเข้าใจเพือการปรับตัวที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านีมักส่งผลต่อการเรียนรู้ของวัยรุ่น หนังสือ “วัยรุ่นเอย มีอะไรจะบอก…

Position: 1296 (155 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2