คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (28 total)

  • Subject is exactly "สุขภาพจิต"

Impulsive control disorders.png
ผลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 1.7 ล้านคน (ร้อยละ 3.9 ) เคยมีความผิดปกติการควบคุมตัวเองครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิต สูงสุดที่กรุงเทพมหานคร ชายสูงกว่าหญิง และอายุ 18-24 ปีสูงกว่าอายุอื่น
ความผิดปกติการควบคุมตนเอง…

Position: 1520 (7 views)

รายงานวิจัย_ดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version 2007).pdf
พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยโดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือและศึกษาค่าปกติซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินภาวะสุขภาพจิตคนไทย

Position: 1488 (30 views)

Nicotine.jpg
ผลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 4.6 ล้านคน เสพติดนิโคตินครั้งหนึ่งครั้งใดในชีวิต สูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายสูงกว่าหญิง และอายุ 41-49 ปีสูงกว่าอายุอื่น

Position: 1437 (91 views)

แผนเผชิญเหตุTotal (1).pdf
การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
โรงพยาบาลคู่เครือข่าย…

Position: 1263 (246 views)

สแกน0132_merged.pdf
พัฒนาโปรแกรมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์รุนแรง เพื่อเสริมสร้างทักษะบางประการและการช่วยเหลือให้บุคคลที่เผชิญเหตุการณ์รุนแรงมีความหยุ่นตัว

Position: 1317 (156 views)

สแกน0138_merged.pdf
โปรแกรมเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเสริมสร้างทักษะบางประการเพื่อให้บุคคลที่เผชิญเหตุการณ์รุนแรงมีความหยุ่นตัว และสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ ได้แก่ โปรแกรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โปรแกรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์รุนแรง…

Position: 1317 (156 views)

Proceedings 2566-Total.pdf
กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง” (Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ…

Position: 283 (1032 views)

4-การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน.pdf
ความต้องการการดูแลสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในขณะที่การดําเนินงานที่เน้นการดูแลรักษารายบุคคลและการดําเนินงานแบบ Top down ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที…

Position: 910 (426 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2