คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Subject is exactly "สุขภาพจิต"

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้…

Position: 618 (210 views)

5.บทเรียนการจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร.pdf
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ผมได้เข้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ภายใต้วิสัยทัศน์ของอธิบดีกรมสุขภาพจิตในขณะนั้น (นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์) ที่ต้องการให้กลุ่มที่ปรึกษาฯ ทำหน้าที่เป็น “มันสมอง” หรือมือวิชาการให้กับผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต…

Position: 1176 (62 views)

2.ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต.pdf
ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต เป็นการรวบรวมงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความต้นแบบและการสัมภาษณ์ ในงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตของผม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ โดยจัดลำดับเนื้อหาไปตามช่วงวัย…

Position: 1124 (97 views)

1.ประสบการณ์การทำงานสุขภาพจิต.pdf
ผู้แต่งทำงานด้านสุขภาพจิต ตั้งแต่จบเป็นจิตแพทย์ในปี 2528 ถ้าไม่นับ 2 ปีที่ไปเรียนต่อที่เยอรมัน เป็นเวลา 30 ปีพอดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการนำเสนอในลักษณะของประสบการณ์การทำงานเป็นด้านๆ ตั้งแต่การทำงานในศูนย์สุขวิทยาจิต การทำงานด้านการศึกษา…

Position: 1147 (78 views)

ชีวิตสดใสพลังใจเข้มแข็ง.pdf
ชีวิตสดใสพลังใจเข้มแข็ง

Position: 169 (663 views)

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน.pdf
คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน

Position: 324 (453 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2