คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (10 total)

  • Subject is exactly "สุขภาพจิต"

66-07-17-รายงาน_สสส.pdf
รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ มีสุขภาพจิตดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข…

Position: 653 (281 views)

1990_บทวิทยุเรื่องความเครียดและข้อคิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุข.pdf
บทวิทยุเรื่อง ความเครียดและข้อคิดเพื่อชีวิตเป็นสุข เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาความเครียดเข้าใจสาเหตุและวิธีดูแลตนเองเบื้องต้น

Position: 1264 (39 views)

ใบปลิวตรวจสุขภาพใจผู้สูงอายุ ด้วยแบบประเ.pdf
แบบประเมนสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (T-GMHA-15) เพื่อช่วยตรวจสุขภาพใจผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนใน Inforgraphic นี้

Position: 1244 (50 views)

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้…

Position: 150 (933 views)

5.บทเรียนการจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร.pdf
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ผมได้เข้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ภายใต้วิสัยทัศน์ของอธิบดีกรมสุขภาพจิตในขณะนั้น (นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์) ที่ต้องการให้กลุ่มที่ปรึกษาฯ ทำหน้าที่เป็น “มันสมอง” หรือมือวิชาการให้กับผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต…

Position: 1163 (139 views)

2.ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต.pdf
ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต เป็นการรวบรวมงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความต้นแบบและการสัมภาษณ์ ในงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตของผม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ โดยจัดลำดับเนื้อหาไปตามช่วงวัย…

Position: 866 (232 views)

1.ประสบการณ์การทำงานสุขภาพจิต.pdf
ผู้แต่งทำงานด้านสุขภาพจิต ตั้งแต่จบเป็นจิตแพทย์ในปี 2528 ถ้าไม่นับ 2 ปีที่ไปเรียนต่อที่เยอรมัน เป็นเวลา 30 ปีพอดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการนำเสนอในลักษณะของประสบการณ์การทำงานเป็นด้านๆ ตั้งแต่การทำงานในศูนย์สุขวิทยาจิต การทำงานด้านการศึกษา…

Position: 1160 (143 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2