เลือกดูจากรายการ


คู่มือปรับพฤติกรรม 3L.pdf

คู่มือปรับพฤติกรรมติดเกม 3L

คู่มือปรับพฤติกรรม 3L

Position: 517 (21 views)

CPG-MDD-GPs แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า.pdf

แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560

แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560

Position: 544 (12 views)

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน2562(Total).pdf

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน บทเรียนการดำเนินการภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำ เภอมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560…

Position: 514 (22 views)

ภาพพลิกชุดสื่อเยี่ยมบ้านโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจฯ (15-11-62-4).pdf

ภาพพลิกชุดสื่อเยี่ยมบ้านโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจฯ

ภาพพลิกชุดสื่อเยี่ยมบ้านโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจฯ

Position: 538 (14 views)

รูปเล่ม 4สร้าง 2 ใช้ ปรับแก้ 20 พ.ค.63.pdf

คู่มือวิทยากร หลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน (ในสถานการณ์ COVID-19)

คู่มือวิทยากรฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน…

Position: 401 (108 views)

Book-คู่มือการผลิตสื่อการสอนออทิสติก03.pdf

คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง

ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น…

Position: 353 (137 views)

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน03.pdf

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal) โดยสหวิชาชีพ

การไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา การแก้ไขปัญหานี้…

Position: 386 (116 views)

เนื้อใน เข้าใจ ลูกพูดช้า พัฒนาได้.pdf

เข้าใจลูกพูดช้า พัฒนาได้ ง่ายนิดเดียว (คู่มือฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง)

ภาษาและการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ให้เกิดความเข้าใจกัน โดยในกลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ…

Position: 321 (159 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X