คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (132 total)

  • Type is exactly "คู่มือ"

แผนการสอนให้คำปรึกษาCSรวมรอบฯ.pdf
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจารย์พบว่านักศึกษาเครียด ซึมเศร้า ไม่มีความมั่นใจในการออกไปฝึกงาน ขาดความมั่นใจในการฝึกสอน นักศึกษา มีอาการเครียด ซึมเศร้า จากการเรียน…

Position: 512 (438 views)

4-คู่มือภาพรวมการพัฒนามาตรฐาน ฉบับปรับปรุง ตค65.pdf
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ได้พัฒนา/ปรับปรุง โดยการมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และบุคลากรนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Position: 1196 (199 views)

9789241548618-tha (1).pdf
คู่มือปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) แก่ผู้คนหลังประสบเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้น ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ โดยเคารพด้านมนุษยธรรม…

Position: 1230 (117 views)

2566 รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
คู่มือความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ”
จัดทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้ศึกษาเข้าใจในเรื่อง
‘Hate speech’ หรือการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังว่า
มีความสำคัญอย่างไร และทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ Hate speech…

Position: 1229 (120 views)

2565 Social Media ใช้อย่างไรไม่ให้ปวดหัว  พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
ในสังคมโลกปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดีย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะผูกติดกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร รับข่าวสาร ความบันเทิง…

Position: 1246 (97 views)

2565 Self Esteem เรื่องง่าย ๆ สร้างได้ พิมพ์ครั้งที่  2.pdf
Self Esteem หรือการเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรา มีผลต่ออารมณ์และความสามารถในการรับมือกับปัญหา การมี Self Esteem คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดี ที่ทำให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น…

Position: 1233 (114 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2