เลือกดูจากรายการ


รูปเล่ม 4สร้าง 2 ใช้ ปรับแก้ 20 พ.ค.63.pdf

คู่มือวิทยากร หลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน (ในสถานการณ์ COVID-19)

คู่มือวิทยากรฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน…

Position: 392 (15 views)

Book-คู่มือการผลิตสื่อการสอนออทิสติก03.pdf

คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง

ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น…

Position: 369 (34 views)

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน03.pdf

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal) โดยสหวิชาชีพ

การไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา การแก้ไขปัญหานี้…

Position: 372 (31 views)

เนื้อใน เข้าใจ ลูกพูดช้า พัฒนาได้.pdf

เข้าใจลูกพูดช้า พัฒนาได้ ง่ายนิดเดียว (คู่มือฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง)

ภาษาและการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ให้เกิดความเข้าใจกัน โดยในกลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ…

Position: 358 (48 views)

[Full]แผนที่ยุทธ์กรมสุขภาพจิต_2564.pdf

แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต…

Position: 205 (185 views)

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ฉบับปรับปรุง)

สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน…

Position: 183 (215 views)

คู่มือแนวทางการดูแล.pdf

คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือเล่มนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล…

Position: 250 (133 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X