แผ่นพับ

(รายการในคอลเล็กชัน แผ่นพับ)

บันได 6 ขั้นสู่วันฟ้าใส

แผ่นพับบันได 6 ขั้นสู่วันฟ้าใส
พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จะทำให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาสุขภาพจิตได้อีกด้วย
เด็กไทย "คิดดี คิดเป็น คิดให้"

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพื่อการก้าวต่อไป เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น
ความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ

แผ่นพับที่นำเสนอลักษณะของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีและมิติของความสุขด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ รวมถึงวิธีส่งเสริมความสุขในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีค่าและมีความสุข
การดูแลผู้ป่วยโรคจิต

แผ่นพับคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
รู้ เข้าใจ โรคซึมเศร้า

วิํรการรักษาโรคซึมเศร้ามี 2 รูปแบบหลักๆ
แผ่นพับ : โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ…
Collection créée par Phopthorn Wuttiharn

Collection Tree

Social Bookmarking

Position: 5 (671 views)

X