เลือกดูจากรายการ


1602146972S__24453159.pdf

แผ่นพับ วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

Position: 549 (10 views)

1602146971S__24453151.pdf

แผ่นพับ เล่นกับลูกง่ายกว่าที่คิด

เล่นกับลูกง่ายกว่าที่คิด เพราะความสุขจริงๆของลูกคือการได้เล่นกับพ่อแม่

Position: 562 (8 views)

สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิดสั้น.pdf

แผ่นพับ สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิดสั้น

สมาธิสั้น Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตุง่าย อาทิ ขาดสมาธิ วู่วาม…

Position: 562 (8 views)

โรคพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน GDD .pdf

แผ่นพับ โรคพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน

สภาวะพัฒนาการทุกด้านล่าช้า Global Delay Development

Position: 549 (10 views)

โรคออทิสติก.pdf

แผ่นพับ โรคออทิสติก

โรคออทิสติก ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว

Position: 584 (6 views)

โรคแอลดี.pdf

แผ่นพับ โรคแอลดี

หรือโรคบกพร่องทางการเรียนรู้หรือฏรคแอลดี อ่านเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขผิดพลาด

Position: 562 (8 views)

โรคติดเกม .pdf

แผ่นพับ โรคสมาธิสั้น

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเสพติดเกม (Game Addiction) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบ 4 ข้อ
1. เล่นมากจนเกินไป เล่นไม่รู้จักเวลา เพลิน ติดลม บางคนเล่นจนไม่กิน…

Position: 584 (6 views)

โรคสมาธิสั้น .pdf

แผ่นพับ โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น" เรียกย่อๆว่า ADHD มาจากชื่อในภาษาอังกฤษ “Attention deficit/ hyperactivity disorder”
เด็กวัยเรียนทั่วโลกพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 7 %…

Position: 562 (8 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X