Browse Items (97 total)

  • Type is exactly "แผ่นพับ"

แผ่นพับ Aging.pdf
เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย เพื่อใจเป็นสุข Happy Pre-Aging โดยใช้ หลัก 3 ล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย กินเป็น นอนหลับ ขยับกาย สบายจิต 2) ด้านความคิดและจิตใจ ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดสู้ปัญหา พัฒนาสมอง มองเห็นคุณค่าชีวิต 3) ด้านเศรษฐกิจ วางแผนใช้จ่าย…

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับ เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together" มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 พลัง สร้างวัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย พลังบวก พลังหยืดหยุ่น พลังร่วมมือ

แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น.pdf
แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

สาเหตุการเป็นโรคซึมเศร้า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นซึมเศร้า

แผ่นพับดูแลเด็กชอบติดเกม.pdf
แนวทางการดูแลเด็กชอบเล่นเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่ชอบเล่นเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตในวิธีต่างๆเช่น

สร้างวินัยความรับผิดชอบให้เด็ก
ฟังและพูดดีต่อกัน
มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

แผ่นพับเตือนวัยรุ่นอย่างไรให้ได้ผล (1).pdf
แผ่นพับเตือนวัยรุ่นอย่างไรให้ได้ผล มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดคุยและการตักเตือนลูก เช่น

การเตือนอย่างไรให้ได้ผล
ประณีประนอมความต้องการของลูกและพ่อแม่

แผ่นพับโรคออทิสติก.pdf
แผ่นพับโรคออทิสติก มีเนื้อหาประกอบด้วย

การรักษาออทิสติก
การใช้ยารักษาโรค
6 ลักษณะเฉพาะของโรคออทิสติก

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2