คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (106 total)

  • Type is exactly "แผ่นพับ"

กฎหมายสุขภาพจิตที่ประชาชนควรรู้.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ่มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแล 5 มิติด้านสุขภาพจิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม…

Position: 740 (509 views)

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551และ.pdf
สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 5 มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม

Position: 534 (656 views)

แผ่นพับวัคซีนใจบุคคล ครอบครัว ชุมชน A4 030364.pdf
วัคซีนใจในชุมชน ใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ สร้างชุมชนให้รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสงบ มีความหว้ง เข้าใจและให้โอกาส ใช้ศักยภาพชุมชน สายสัมพันธ์ในชุมชน เทคนิคคลาดเครียด วัคซีนบุคคล วัคซีนครอบครัว

Position: 1407 (136 views)

เด็กพูดช้า-1-scaled.jpg
เมื่อลูกพูดช้า แก้ไขได้อย่างไรเมื่อเด็กพูดช้า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพูดช้า วิธีประเมินว่าเด็กพูดช้าหรือไม่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพูดช้า การแก้ไขด้านการพูด สิ่งที่พ่อแม่ควรสอนในการพูด

Position: 1365 (158 views)

การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก-2-scaled1.jpg
เนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเด็กมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแรงทำให้ไม่สามารถทรงตัวในท่าต่างๆ ได้ เช่นเด็กปกติ การจัดท่าที่ถูกต้องเหมาะสใกับเด็กจะช่วยควบคุมอาการเกร็ง และกระดุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ วิธีการจัดท่าต่างๆ ในท่ายืน เดิน นั่ง

Position: 1353 (168 views)

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้-1-scaled.jpg
ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีปัญหาในการเรียน ป้ญหาทางภาษา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น สาเหตุของความบกพร่องและแนวทางการช่วยเหลือ

Position: 1374 (154 views)

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับเสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว "รู้รัก Together"

Position: 1395 (141 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2