Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "2013-07"

15.การจัดการภาวะฉุกเฉิน พ.พันธุ์นภา พ.บุญศิริ111.pdf
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้ผลของการใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนต่อสุขภาพ และวิธีการจัดการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า…

16.โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน พ.พันธุ์นภา111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ ให้เป็นหลักฐานวิชาการในการเรียนรู้ เข้าใจ ภาวะโรคจิตที่เกิดจากการเสพเมทแอมเฟตามีน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2