การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ (Methamphetamine Hydrochioride)

Files

Dublin Core

Description

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ สถานการณ์ของเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย กฎหมายและนโยบายด้านสารเสพติดในประเทศไทย ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาและแนวทางดูแลช่วยเหลือ ซึ่งแผนงานฯ หวังว่า เอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสุขภาพให้สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยของสารกระตุ้นประสาท "ไอซ์" และแนวทางการดูแลบำบัดผู้มีปัญหาด้านสารเสพติดดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาบริการที่มีคุณภาพได้

Publisher

แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการตูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-802-1

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

กนิษฐา ไทยกล้า and กนก อุฒิวิชัย, “การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ (Methamphetamine Hydrochioride),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 28, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/1127.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 928 (46 views)

X