Browse Items (72 total)

  • Tags: โควิด-19

แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ารับการรักษา และแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และจิตเวชกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

คู่มือ MCATT COVID-19 (29-3-63)_17.32pm.pdf
ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำลังพยายามควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่นั้น ขณะเดียวกันวิกฤตครั้งนี้กำลังก่อให้เกิดความเครียดในคนทุกกลุ่ม…

FM-1635731941.pdf
ในโอกาสที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง การเตรียมความพร้อมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมสุขภาพจิต…

messageImage_1634610500763.pdf
การสื่อสารกับเด็กในช่วงภาวะโควิด-19 เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2