Browse Items (11 total)

  • Tags: กรมสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566_2570_นิยามศัพท์.pdf
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุุขภาพจิต มีเนื้อหาประกอบด้วย เช่น พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นต้น

นางสาวภัทรศรี โตตาบ.pdf
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงาน : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงาน…

คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง).pdf
การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้…

แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565).pdf
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข" เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 1) งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 2)…

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ_ศ_ 2561-2580).pdf
การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต (Mental Health in Thailand 4.0) ภายใต้สาธารณสุขไทย 4.0 ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine) เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมลาในสังคม…

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  2563.pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายบริหารงานของส่วนราชการ…

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบุคมภายใน กรมสุขภาพจิต ฉบับปรังปรุง.pdf
เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2