Browse Items (3 total)

  • Tags: ความเข้มแข็งทางใจ

202202231931523572.pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต…

คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ.pdf
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่มากระทบทั้งร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นชั่วคราว แค่ผลกระทบจิตใจคงอยู่นานหรือหายไปอย่างรวดเร็ว…

แผ่นพับเสริมความเข้มแข็งทางใจ.pdf
video การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจอึดฮึดสู้ ประกอบด้วยเนื้อหา

การเสริมสร้าง RQ
องค์ประกอบ RQ เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2