คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ความเข้มแข็งทางใจ

คู่มือวิทยากรเสริมสรางความเข้มแข็งทางใจ เขตสุขภาพที่ 2 (2).pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้พัฒนาคู่มือวิทยากร ครู ก หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สําหรับประชาชน ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและทีมแกนนําในชุมชนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสําหรับประชาชนในพื้นที่…

Position: 1273 (84 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2