คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: บุคลากรทางการแพทย์

คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยฯสำหรับบุคลากรทางการแพทย์.pdf
กลุ่มอาการดาวน์เป็นสาเหตุทางพันธุศาสตร์ที่พบมากที่สุดของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มักมีโรคร่วมในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะไทรอยด์ตํ่า ภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา…

Position: 359 (624 views)

7.  5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19) 0563.pdf
บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่แบกรับภาระและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิท-19 ครั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง…

Position: 311 (703 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2