คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Tags: รายงานการวิจัย

2-การพัฒนาความร่วมมือองค์กร.pdf
การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ตกงานและไม่มีรายได้ แม้ว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลือผ่านสวัสดิการภาครัฐ แต่ประชาชนยังมีความทุกข์
และใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออก นอกจากนี้…

Position: 1201 (190 views)

1-การพัฒนานวัตกรรม.pdf
การระบาดใหญ่ทั่วโลกของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่แพร่ระบาดในไทยเมื่อปีพ.ศ.2562 ส่งผลต่อมาตรการกักกันโรคและปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เสียหายรุนแรง ประมาณการจะมีคนว่างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือ 8 ล้านคน…

Position: 1204 (188 views)

FM-686-1566179464.pdf
แบบประเมิน The Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากใช้ง่ายและน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงทำการพัฒนา PHQ-A ฉบับภาษาไทย…

Position: 25 (3152 views)

วิจัย อ.สมัย.pdf
โรคสมาธิสั้นมีความชุกมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรคทางสุขภาพจิตอื่น ๆ ในเด็กวัยประถมศึกษา การดูแลร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการแพทย์มีความจาเป็นอย่างยิ่ง…

Position: 184 (965 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2