คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจ ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนทุกระดับ โดยใช้มาตรการในชุมชน ร่วมกับใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนาและออกแบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในชุมชนและลดปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Format

Language

Alternative Title

นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ถอดรหัสการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

Abstract

วัคซีนใจ คือ การส่งเสริมให้คนมีความสามารถที่จะปรับตัว ปรับใจกับเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต มีพลังใจในการดำเนินชีวิต และกลับคืนสู่ภาวะปกติหลังจากที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตได้ แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. วัคซีนใจในบุคคล ด้วยพลัง อึด ควบคุมอารมณ์ คิดเชิงบวก ฮึด ความหวังในชีวิตสร้างกำลังใจ สู้ เป็นพลังเอาชนะอุปสรรคด้วยการปรับและยืดหยุ่น 2. วัคซีนใจในครอบครัว 3 พลัง พลังบวกมองทางออกในทุกปัญหา พลังยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนบทบาทแบ่งเบา พลังร่วมมือให้ครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 3. วัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง ความรู้สึกปลอดภัย สงบ ความหวังเข้าใจและให้โอกาส โดยใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะวิกฤตการระบาดของโควิด 19 วัคซีนใจสามารถนํามาใช้ได้ทั้ง 2 สถานการณ์ 1. ในสถานการณ์ปกติ 2. ในสถานการณ์วิกฤต นําหลักการของการเสริมสร้างวัคซีนใจมาใช้ เพื่อให้สามารถดูแลจิตใจของตนเองและผู้อื่นได้ หากเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นในอนาคต วัคซีนใจจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้คนที่กําลังเผชิญกับวิกฤต สามารถสร้างพลังใจและมองหาทางออก

Table Of Contents

- วัคซีนใจคืออะไร?
- ตัวอย่างกิจกรรมวัคซีนใจในชุมชน
- บทบาทสําคัญของแต่ละภาคส่วนในการขับเคลื่อนวัคซีนใจ
- Exclusive Talk: การสนับสนุนการเสริมสร้างวัคซีนใจ
ต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจ
- Rising Star: พื้นที่ที่มีผลการดําาเนินงานโดดเด่น 16
- ต้นแบบวัคซีนใจในชุมชน 35
- ต้นแบบวัคซีนใจในสถานประกอบการ/องค์กร 55
- ต้นแบบวัคซีนใจในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
บทส่งท้าย “Special Section”

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

91 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1322 (8 views)