คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Creator is exactly "พาสนา คุณาธิวัฒน์"

แนวทางการให้คำปรึกษาแบบให้ความเข้มแข็งเป็นฐาน -final 12-5-66.pdf
การให้ความสําคัญกับจุดแข็งหรือสิ่งที่ทําได้ดีโดยสามารถนําเอาทักษะหรือความสามารถที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า “Strength Based Model” การให้คําปรึกษาในกลุ่ม Strength Based Model ได้แก่ Solution focus, Motivational Interviewing,…

Position: 113 (1466 views)

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

Position: 259 (926 views)

บทเรียน รพ.สนาม16-4-64.pdf
จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข…

Position: 191 (1146 views)

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19.pdf
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย สถานการณ์และกรอบแนวคิด แนวทางการดูแลสังคมจิตใจแก่บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้บริหาร สำหรับกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความเครียด สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ได้รับการกักกัน…

Position: 105 (1541 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2