คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Strength Based Counseling

แนวทางการให้คำปรึกษาแบบให้ความเข้มแข็งเป็นฐาน -final 12-5-66.pdf
การให้ความสําคัญกับจุดแข็งหรือสิ่งที่ทําได้ดีโดยสามารถนําเอาทักษะหรือความสามารถที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า “Strength Based Model” การให้คําปรึกษาในกลุ่ม Strength Based Model ได้แก่ Solution focus, Motivational Interviewing,…

Position: 158 (1061 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2