คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

Dublin Core

Description

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย สถานการณ์และกรอบแนวคิด แนวทางการดูแลสังคมจิตใจแก่บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้บริหาร สำหรับกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความเครียด สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ได้รับการกักกัน กลุ่มติดเชื้อที่แยกกักและกลุ่มที่เผชิญเหตุการณ์เสียชีวิตของผู้ป่วยหรือเพื่อนร่วมงาน พร้อมเอกสารคู่มือการดูแลสังคมจิตใจต่างๆ หลักสูตรออนไลน์ อินโฟกราฟิก และแบบประเมินสุขภาพจิตที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของหน่วยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Type

Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 118 (1587 views)