คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการให้คําปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (Strength Based Counseling) สําหรับกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

การให้ความสําคัญกับจุดแข็งหรือสิ่งที่ทําได้ดีโดยสามารถนําเอาทักษะหรือความสามารถที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า “Strength Based Model” การให้คําปรึกษาในกลุ่ม Strength Based Model ได้แก่ Solution focus, Motivational Interviewing, Strength Based Intervention เป็นต้น ซึ่งกระบวนการให้คําปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งหรือใช้จุดแข็งเป็นฐานในการเปลี่ยนแปลง ได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทํางาน รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผลลัพธ์พบว่าการให้คําปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐานสามารถช่วยให้ผู้รับคําปรึกษามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้วการให้คําปรึกษาจะเน้นการสนทนาในประเด็นจุดแข็ง ความสําเร็จ

Source

https://drive.google.com/drive/folders/1u5LvIiVC72WAKw122xl8pMtL58ZVyf2Q

Publisher

สํานักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-981-3

Table Of Contents

บทนํา...1
อะไรคือความเข้มแข็ง...3
Strength Based Counseling.....9
ปรัชญาและหลักการสําคัญ.....11
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ....14
แนวคิดทฤษฎีในการให้คําปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน...16
ทักษะ ....20
ขั้นตอน กระบวนการ....25
แนวปฏิบัติการให้คําปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน
สําหรับกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต....27
บริการทางโทรศัพท์....28
บริการแบบบุคคล .....29
บริการโดยครูที่ปรึกษา....32
ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล ...36
เอกสารอ้างอิง...38
ภาคผนวก ....41

Date Created

2023-05-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4: 48 หน้า

Rights Holder

สำนักวิชาการ,กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 158 (1062 views)