คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพ

Dublin Core

Description

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความกดดันมากขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา

คู่มือเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงสถานการณ์การระบาดของโรคที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารในการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพทั้งผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและฝ่ายสนับสนุน ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เครื่องมือสำคัญที่องค์กรสามารถนำไปออกแบบและจัดกิจกรรมการดูแลสังคมจิตใจให้แก่บุคลากรภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นความรู้ที่บุคลากรสุขภาพสามารถเรียนรู้และนำไปดูแลจิตใจตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานได้เองอีกด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลสำคัญ ที่ทำให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับได้รับการดูแลจากองค์กรอย่างทั่วถึง เต็มเปี่ยมด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง และเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับระบบสุขภาพท่ามกลางวิกฤตโรคโควิดต่อไป

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-935-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 150 (605 views)