คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Creator is exactly "กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต"

Slide1.pdf
infographic ชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต

Position: 742 (316 views)

202005052013810220.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของการระบาดตาม HealthFootprintof COVID-19(ข้อมูลจาก UPWELL Health Collection,
Home Health: Melbourne, Australia)สามารถแบ่งการระบาดออกเป็น 4คลื่น…

Position: 912 (282 views)

awแนวทางการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเ (1).pdf
แนวทางการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวฃ/สุรา/ยา/สารเสพติด (ฉบับทดลองใช้)

Position: 491 (450 views)

20200226478793751.pdf
คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต (Mental Health First Aid) และการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid) โดยวิธีปฎิบัติ ๓ ส ๒ ข (๓ ส พลัส) คือ ๑) สอดส่องมองหา ๒) ใส่ใจรับฟัง ๓)…

Position: 86 (1529 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2