คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

คู่มือ-ขั้นตอนการดำเนินงานฯ.pdf
สืบเนื่องจากปัญหาผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อเหตุความรุนแรงกับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือคนในชุมชนจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันรัฐบาลตระหนักในความสำคัญของการป้องกันปัญหาผลกระทบดังกล่าว…

Position: 154 (1398 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2