คู่มือบรรณาธิกร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Files

Dublin Core

Description

เพื่อพัฒนานักวิชาการของกรมสุขภาพจิตให้มีทักษะในการจัดทำบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติ และพัฒนาวารสารของโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพระดับประเทศต่อไป ได้จัดอบรมต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เสนอแนะให้รวบรวมเอกสารเพื่อเป็นคู่มือในการพิจารณาบทความหรือเรียบเรียงบทความวิชาการ ดังนั้นคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณากองบรรณาธิการ ระบบการอ้างอิงเอกสาร คำแนะนำผู้นิพนธ์ ประเภทบทความวิชาการ หลักการพิจารณาบทความโดยเฉพาะรายงานวิจัย รวมการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่ผิดพลาดบ่อยซึ่งเคยเผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยมาก่อน เพื่อเป็นคู่มือสำหรับกองบรรณาธิการและนักวิชาการต่อไป

Publisher

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Identifier

ISBN : 978-974-660-693-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

อรวรรณ ศิลปกิจ, “คู่มือบรรณาธิกร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/454.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 447 (117 views)

X