หลักสูตร

Dublin Core

Title

หลักสูตร

Collection Items

หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต…

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)…

หลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุขพัฒนาความคิด<br /><br />
สร้างสรรค์ให้วัยซน (เด็กอายุ 3-11 ปี)
หลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุขพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้วัยซน (เด็กอายุ 3-11 ปี)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…

โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program: Triple-P
"เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว" "ช่วงทองของชีวิตคือ วัยแรกเกิด-5 ปี" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การดูแลเด็กปฐมวัย…

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
การเรียนรู้หลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ ประกอบไปด้วยบทเรียนต่างๆ 6 บทเรียน เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสงบในจิตใจ…

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการและทักษะในการเสริมสร้าง “พลังใจ” ซึ่งได้บูรณาการไปกับการดำเนินงานเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จากองค์กรต่างๆ…
View all 13 items

Collection Tree

Social Bookmarking