Browse Items (7 total)

  • Tags: อึด ฮึด สู้

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้-ฉบับปรับปรุง 2565 final.pdf
การดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันประชาชนต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต และมีความกังวลหลายด้าน ทั้งความกังวลเรื่องการปรับตัว การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ความกังวลเรื่องผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ…

คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ.pdf
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่มากระทบทั้งร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นชั่วคราว แค่ผลกระทบจิตใจคงอยู่นานหรือหายไปอย่างรวดเร็ว…

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้  (ฉบับปรับปรุง 23 ก.พ.64 14.00น.) final.pdf
การเรียนรู้หลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ ประกอบไปด้วยบทเรียนต่างๆ 6 บทเรียน เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสงบในจิตใจ…

4. แบบบันทึกการเรียนรู้หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ  (final-BY).pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่อง เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ขึ้น โดยมีแบบบันทึกการเรียนรู้ฯ ฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาความรู้พร้อมกับบันทึกความคิดเห็นและสรุปแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับตนเอง…

1. (แผ่นพับ)- แนวทางการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (final BY).pdf
แนวทางนี้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจิต ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2. คู่มือสื่อสารความรู้ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้.pdf
ในสถานการณ์วิกฤตที่คนเราเผชิญนั้น การมีพลังใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการปรับตัว รับมือกับปัญหาและเจริญเติบโตไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยคุณสมบัติทั้ง 3 ของพลังใจ อันได้แก่ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้ เป็นสิ่งที่มีในคนทุกคน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2