การสร้าง "วัคซีนใจในชุมชน" ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

Dublin Core

Subject

Description

สร้างวัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้ในที่สุด

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Date

Format

MP4

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking