คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-07-20"

3 (2).pdf
ตอนนี้แม้การติดเชื้อจะลดลง....แต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้......ขอให้ทุกคนโปรดช่วยกัน Physical Distancing ต่อไปอีก...เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ "การ์ดอย่าตก'...We are Guard Don't Fall..
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ …

Position: 817 (489 views)

การสร้าง วัคซีนใจในชุมชน ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3.pdf
สร้างวัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน…

Position: 146 (1694 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2