คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8DSBChkhrdo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
    <div></div>"

การสร้าง วัคซีนใจในชุมชน ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3.pdf
สร้างวัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน…

Position: 221 (442 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2