คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ สำหรับหน่วยบริการส่งเสริมพัฒนาการ

Dublin Core

Description

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคู่มือเล่มนี้ล้วนแต่เคยถูกนำมาใช้และมีการติดตามผลในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จึงได้มีการรวบรวมและเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวออกสู่ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ครู และผู้ปกครองสามารถนำกิจกรรมไปพัฒนาความสามารถของเด็กออทิสติกและเด็กที่บกพร่องทางพัฒนาการได้

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 56 (2315 views)