คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือฝึกทักษะทางสังคม เด็กออทิสติกวัยเรียน กลุ่มเรียนร่วมโรงเรียนปกติ

Dublin Core

Description

โปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติกกลุ่มเรียนร่วมโรงเรียนปกติ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วยแผนการสอนจำนวน ทั้งหมด 16 สัปดาห์ติดต่อกัน สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงรวม ในแต่ละครั้งบุคคลออทิสติกจะได้รับการสอนตามเนื้อหา และมีการฝึกปฏิบัติรวมทั้งมีการบ้านกลับไปทำที่บ้าน

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 51 (898 views)