คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: บกพร่องทางพัฒนาการ

คู่มือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีมีความบกพร่องทางพัฒนาการ.pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคู่มือเล่มนี้ล้วนแต่เคยถูกนำมาใช้และมีการติดตามผลในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จึงได้มีการรวบรวมและเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวออกสู่ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ครู…

Position: 56 (880 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2