คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "รายงานวิจัย
    ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุข
    จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

2-3. full paper_Burn out+CV_worawwan chutha_2565.pdf
การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยดําเนินการสํารวจต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2563 …

Position: 1366 (80 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2