คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Creator is exactly "พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
    "

2-3. full paper_Burn out+CV_worawwan chutha_2565.pdf
การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยดําเนินการสํารวจต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2563 …

Position: 1365 (80 views)

rptCommunity2551th.pdf
การพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชนในประเทศไทยในระยะต่อไปนั้น ควรมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้ :
(1) พัฒนาสัดส่วนบริการสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับระบบบริการสาธารณสุขและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนที่ยังจำกัดในประเทศ เช่น…

Position: 225 (1079 views)

mpGAPtotal.pdf
คู่มือการดูแลรักษา mhGAP-IG สำหรับภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไป (ไม่เฉพาะทาง) ได้พัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรมปฏิบัติการลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (mhGAP) โดย mhGAP-IG…

Position: 170 (1341 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2