Browse Items (2 total)

  • Creator is exactly "พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
    "

rptCommunity2551th.pdf
การพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชนในประเทศไทยในระยะต่อไปนั้น ควรมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้ :
(1) พัฒนาสัดส่วนบริการสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับระบบบริการสาธารณสุขและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนที่ยังจำกัดในประเทศ เช่น…

mpGAPtotal.pdf
คู่มือการดูแลรักษา mhGAP-IG สำหรับภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไป (ไม่เฉพาะทาง) ได้พัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรมปฏิบัติการลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (mhGAP) โดย mhGAP-IG…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2